Polityka prywatności i cookies

Drogi Użytkowniku!
Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna – w dzisiejszej „cyfrowej” rzeczywistości – jest ochrona Twojej prywatności. Dlatego przekazujemy niniejszy dokument. Znajdziesz w nim podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies (tzw. ciasteczek), w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej: https://studioaloha.pl.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Imielińska-Topka zamieszkała przy ul. Bohdana Zaleskiego 49/13, 31-525 Kraków. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem ww. danych, skontaktuj się drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: imielinskaela@gmail.com .
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE z 2016 r., L 119, s. 1-88, dalej jako „RODO”). Pojęcie przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie operacje związane z tymi danymi, jak m.in. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie, usuwanie i niszczenie.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, skuteczny i maksymalnie przejrzysty. W szczególności:
• w pełni respektujemy Twoje prawa gwarantowane RODO oraz inne przepisy obowiązującego prawa (w tym stosowne procedury bezpieczeństwa);
• na Twoje żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych;
• zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jednak przy wykorzystaniu minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko taką ilość danych osobowych, które są wymagane do realizacji wyznaczonego celu;
• nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne;
• tak dalece, jak to tylko możliwe, zapewniamy poprawność, integralność i poufność Twoich danych osobowych;
• powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie zaufanym i sprawdzonym podmiotom wskazanym w treści niniejszego dokumentu; podmioty te gwarantują stosowanie środków i procedur zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio (np. dzięki nazwisku) lub pośrednio (np. dzięki danym pseudonimizowanym jak numer identyfikujący).
W ramach korzystania z naszej strony internetowej, przetwarzaniu podlegają Twoje dane osobowe następujących kategorii:
• dane, które Ty nam przekazałeś – obejmują w szczególności Twoje dane identyfikacyjne, udostępnione przez Ciebie w związku z sesją na naszej stronie internetowej (przykładowo: Twoje imię oraz adres e-mail i numer telefonu– w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego na naszej stronie). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak ich przekazania uniemożliwi korzystanie przez Ciebie z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• Twoje dane pobierane automatycznie – chodzi o dane automatycznie przechowywane przez pliki cookies i inne narzędzia śledzące (przykładowo: adres IP przypisany do Twojego komputera, czy nazwa wykorzystywanej przez Ciebie domeny). Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników (wnioski wynikające z tej analizy wykorzystamy dla poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej);
• Twoje dane publicznie dostępne – takie dane możemy przetwarzać w graniach obowiązującego prawa, m.in. dla celów optymalizacji naszej oferty.

3. TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa:
• prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – art. 7 RODO;
• prawo dostępu do przetwarzanych danych – art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;
• prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.
Ponadto, w związku z przetwarzaniem Twoich danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane teleadresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

4. WYKAZ POWIERZEŃ

Odbiorcami danych osobowych są podmioty zewnętrzne, których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym realizacji świadczonych przez nas usług. Korzystamy tylko z usług takich podmiotów, które dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i należycie chroniło Twoje prawa.
Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych:
• Netim.com– w celu przechowywania danych na serwerze;

 5. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazujesz nam w przypadku:
• kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgłoszeniowego lub kontaktu e-mail;

             

6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie przetwarzamy Twoich danych dłużej, niż to konieczne. Okres przechowywania danych jest ustalany w sposób następujący:
• jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, dane są przechowywane do momentu wycofania tej zgody;
• jeśli podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń;
• jeśli podstawą przetwarzania jest nasz inny uzasadniony interes, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w razie, gdy prawo daje podstawę do tego sprzeciwu);
• w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

7. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych stron internetowych, my również wykorzystujemy pliki cookies. Przy wejściu na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o akceptację dotycząca plików cookies.
Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze, tablecie itd., w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (sesyjne pliki cookies) albo po dłuższym czasie (trwałe pliki cookies). Informacje, które są gromadzone przez pliki cookies dotyczą w szczególności adresu IP użytkownika, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, ustawień języka, rodzaju używanego systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych.
Cookies spełniają wiele ważnych funkcji. W szczególności, zapewniają prawidłowe funkcjonowania strony internetowej, poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej, pozwalają wyświetlać pliki multimedialne oraz zapewniają funkcje społecznościowe. Możesz jednak wyłączyć obsługę tych plików lub usunąć je (za pomocą ustawień przeglądarki), choć w tym przypadku korzystanie z naszej strony może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

8. FACEBOOK

Korzystamy również z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, nie przekazujemy od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności naszej strony internetowej (zwłaszcza przez wzgląd na zmianę prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju technologii informatycznych). O wszelkich zmianach polityki prywatności niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetow

pl_PL